Międzyzakładowa Pracownicza Kasa

 Zapomogowo-Pożyczkowa przy

ArcelorMittal Poland S.A.

  w Dąbrowie Górniczej

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

S T A T U T

I         CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

 • 1

 

 1. Statut ustala szczegółowe zasady działania Międzyzakładowej Pracowniczej
  Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie
  Górniczej, zwanej dalej MPKZP, zgodnie z postanowieniami art.39 Ustawy
  o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991 roku (Dz. U. z 1991 Nr 55 poz. 234
  wraz z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.
  1992 roku w sprawie PKZP i SKOK w zakładach pracy. (DZ. U. z 1992 r. Nr 100
  502).
 2. MPKZP jest niezależną, samorządną i dobrowolną organizacją pracowników,
  działającą na podstawie Statutu uchwalonego przez jej członków i obejmuje
  swoim działaniem ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, spółki wyłonione
  z jej struktur, spółki z udziałem związków zawodowych, posiadających minimum
  51 % udziałów lub akcji w kapitale zakładowym, działających w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz spółki grupy ArcelorMittal.
 • 2

Celem MPKZP jest:

 1. Udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych członkom MPKZP.
 2. Udzielanie zapomóg w miarę posiadanych środków członkom MPKZP.

 

 • 3

 

MPKZP w swojej działalności korzysta z pomocy zakładu pracy na podstawie umowy
o współpracy zawartej z ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz z pomocy Spółek, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie umów o współpracy zawartych
z Zarządami tych Spółek.

II        CZŁONKOWIE MPKZP

 

 • 4

 

 1. Członkiem MPKZP może być każdy pracownik, emeryt, rencista oraz były pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie do 48 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę i z którym z przyczyn nie dotyczących pracownika zostanie rozwiązana umowa o pracę na mocy porozumienia stron na podstawie złożonej przez siebie Deklaracji przystąpienia do MPKZP”.
 1. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd MPKZP nie później niż w ciągu miesiąca
  od dnia złożenia Deklaracji.
 • 5

 

 

Członek MPKZP jest obowiązany:

 1. Wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł. w terminie potrącenia pierwszej składki na
  wkłady członkowskie.

1.1.  Na wniosek członka MPKZP z obszaru obsługiwanych podmiotów, Zarząd MPKZP DG może odstąpić od obowiązku wpłacenia „wpisowego”,  np. przy zmianie lokalizacji miejsca pracy.

 1. Wpłacać miesięcznie składkę na wkład członkowski w wysokości ustalonej w Regulaminie MPKZP, poprzez listę płac lub przelewem.
 2. Terminowo spłacać udzielone pożyczki.
 3. Wpłacać miesięcznie składkę ustaloną przez Walne Zebranie Członków MPKZP
  na fundusz zapomogowy.
 4. Wpłacać miesięcznie składkę ustaloną przez Walne Zebranie Członków MPKZP
  na fundusz organizacyjny.
 5. Dbać o rozwój MPKZP i usprawnienie jej pracy.
 6. Ściśle przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał Walnego Zebrania oraz postanowień władz MPKZP.

 

 • 6

 

 

Członek MPKZP ma prawo:

 1. Gromadzić oszczędności w MPKZP w ramach określonych Regulaminem.
 2. Korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy prowadzonej przez MPKZP.
 3. W przypadkach losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg.
 4. Brać udział w obradach Walnego Zebrania MPKZP.
 5. Wybierać i być wybieranym do władz MPKZP.

 

 • 7

 

 

 1. Członek MPKZP nabywa uprawnień członkowskich określonych w § 6 pkt. 1,4,5
  z chwilą przyjęcia w poczet członków MPKZP tj. potrącenia pierwszej składki na wkłady członkowskie.
 2. Uprawnienia wynikające z § 6 pkt.2 członek nabywa po wpłaceniu wpisowego i po potrąceniu dwóch kolejnych miesięcznych składek członkowskich.
 3. Uprawnienia wynikające z § 6 pkt.3 członek nabywa po potrąceniu 6 kolejnych miesięcznych składek członkowskich.

 

 • 8

 

 

Skreślenie z listy członków następuje:

 1. Na wniosek członka MPKZP.
 2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę (z wyłączeniem przejścia na emeryturę
  lub rentę oraz byłych pracowników, zgodnie z zapisem § 4 pkt. 1).
 3. W razie śmierci członka MPKZP.
 4. Decyzją władz MPKZP powziętą w wyniku niedopełnienia przez członka MPKZP obowiązków określonych w § 5 Statutu MPKZP.
 1. W przypadku wypowiedzenia przez Zarząd MPKZP lub Spółkę umowy o współpracy,
  o których mowa w 3.

 

III       WŁADZE I STRUKTURA MPKZP

 

 • 9

 

Organami MPKZP są:

 1. Walne Zebranie Członków MPKZP.
 2. Zarząd MPKZP.
 3. Komisja Rewizyjna MPKZP.

 

 • 10

 

 

 1. Walne Zebranie MPKZP może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie MPKZP zwołuje Zarząd MPKZP przynajmniej raz w roku.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie MPKZP zwołuje Zarząd MPKZP w razie potrzeby lub na żądanie:
  • Komisji Rewizyjnej MPKZP
  • Związku Zawodowego
 • Jednej trzeciej liczby członków MPKZP.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie MPKZP zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca
  od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania, nie wcześniej jednak niż 5 dni od zawia-domienia członków MPKZP o zebraniu.

 

 

 • 11

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania MPKZP należy:

 1. Uchwalenie Statutu i Regulaminu MPKZP i wprowadzania w nich zmian.
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego, % miesięcznych składek członkowskich oraz zasad przyznawania zapomóg.
 4. Zatwierdzanie bilansów i sprawozdań rocznych działalności MPKZP.
 5. Przyjmowanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z bieżącej działalności.
 6. Rozpatrywanie przyczyn powstawania szkód i strat oraz podejmowanie decyzji o ich likwidacji.
 7. Podjęcie uchwały o likwidacji MPKZP.
 • 12
 1. Walne Zebranie MPKZP jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków MPKZP, jeżeli o terminie zebrania zawiadamiały środki przekazu na terenie zakładu (biuletyny zakładowe lub związkowe, elektroniczna poczta wewnątrzzakładowa, tablice ogłoszeń).
 2. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania MPKZP muszą być zgodne z prawem i Statutem MPKZP.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków MPKZP zapadają większością głosów.
 4. Z Walnego Zebrania MPKZP musi być sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków MPKZP i Protokolanta.
 5. W wyjątkowych sytuacjach braku możliwości Zwołania Walnego Zebrania Członków MPKZP (na przykład w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego) w trybie określonym w Statucie MPKZP, Walne Zebranie Członków MPKZP udziela pełnomocnictwa Zarządowi MPKZP we współpracy z Komisją Rewizyjną do podejmo-wania decyzji w zakresie zapewnienia prawidłowego, bieżącego funkcjonowania MPKZP.
 • 13

Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP odbywają się w sposób jawny.

 • 14

Zarząd MPKZP liczy do 12 członków.

 •     15

Kadencja Zarządu MPKZP trwa 4 lata.

 • 16

 

Zarząd MPKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona  Przewodniczącego
i Sekretarza Zarządu.

 

 • 17

 

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP wykonują swoje czynności społecznie.

 

 •   18

 

 

 1. Posiedzenia Zarządu MPKZP odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.
 2. Dla powzięcia prawomocnych uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący posiada przewodniczący.
 4. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia.

 

 

 • 19

 

 

Do obowiązków Zarządu MPKZP należy:

 1. Przyjmowanie nowych członków MPKZP oraz skreślanie ich z listy, jeżeli w rażący sposób naruszają postanowienia Statutu i Regulaminu MPKZP.
 2. Prowadzenie ewidencji członków MPKZP.
 3. Udzielanie członkom pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty w granicach ustalonych
  w Regulaminie MPKZP.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu wkładów osobom nie będącym już członkami MPKZP.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie częściowego wycofania wkładów przez członka MPKZP.
 7. Przyznawanie zapomóg w ramach posiadanych środków zgodnie z Regulaminem Udzielania Zapomóg Bezzwrotnych.
 8. Udzielanie świadczeń przewidzianych w Regulaminie MPKZP na zasadach w nim ustalonych.
 9. Reprezentowanie interesów MPKZP na zewnątrz zakładu pracy.
 1. Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat
  oraz księgowaniem tych operacji.
 2. Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów księgowych.
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań MPKZP.
 4. Składnie sprawozdań z bieżącej działalności, przedstawianie bilansów rocznych
 5. Zarządzanie innymi sprawami MPKZP w granicach uchwał Walnego Zebrania
  i Regulaminu MPKZP.
 6. Ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej MPKZP
  i uwzględnianie ich w swojej działalności.
 7. Współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w Dąbrowie Górniczej
  i w wydzielonych podmiotach gospodarczych.
 8. Współdziałanie z pracownikami prowadzącymi księgowość MPKZP.

 

 IV      KOMISJA REWIZYJNA MPKZP

 

 • 20

 

 

 1. Komisja Rewizyjna MPKZP składa się pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków MPKZP na okres 4 lat.
 2. Komisja Rewizyjna MPKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej MPKZP lub oddelegowanemu przez niego członkowi komisji, przysługuje prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu MPKZP.

 

 • 21

 

 

 1. Komisja Rewizyjna MPKZP jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu i Księgowości MPKZP. Jej podstawowymi zadaniami są:
 • Ochrona mienia MPKZP,
 • Kontrola przestrzegania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania, Regulaminu MPKZP dotyczących dysponowania funduszami MPKZP oraz spłaty pożyczek
  i należności,
 • Czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpływów i wydatków,
 • Czuwanie nad terminowym prowadzeniem księgowości MPKZP przez zakład pracy.
 1. Komisja Rewizyjna MPKZP przeprowadza kontrolę działalności MPKZP, co najmniej raz na kwartał sporządzając z tej kontroli protokół.
 1. Komisja Rewizyjna MPKZP składa na Walnym Zebraniu MPKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu MPKZP.

 

 • 22

Komisja Rewizyjna zobowiązana jest podczas kontroli do rzetelnego stwierdzenia stanu faktycznego i jego odtworzenia w protokole.

 • 23

W przypadku stwierdzenia, że Zarząd MPKZP w swojej działalności nie przestrzega przepisów prawa lub, gdy działalność Zarządu MPKZP jest sprzeczna z interesem społecznym Komisja Rewizyjna MPKZP wnioskuje zwołanie w trybie natychmiastowym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania MPKZP i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu MPKZP, a następnie zarządza wybory uzupełniające.

 

   V     FUNDUSZE MPKZP

 

 • 24

 

 

Na środki finansowe MPKZP składają się następujące fundusze własne:

FUNDUSZ „A” OSZCZĘDNOŚCIOWO – POŻYCZKOWY

 1. Powstaje z wkładów członkowskich.
 2. Celem tego funduszu jest gromadzenie oszczędności członków MPKZP i udzielanie pożyczek gotówkowych członkom MPKZP.
 3. Wkłady członkowskie w wysokości i terminie ustalonym w Regulaminie MPKZP potrącane są pracownikom – członkom MPKZP za ich zgodą z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. Kwoty te zapisane są na imiennym rachunku członka MPKZP.
 4. Emeryci, renciści lub członkowie MPKZP, którym pracodawca zmienił umowę o pracę np. na „Umowę Zlecenie” – przekazują wkłady na rachunek bankowy MPKZP.
 5. Wkłady członkowskie nie są oprocentowane.
 6. Członkowie MPKZP mogą wnosić wkłady w wysokości od 1 % do 9 % miesięcznego
  zarobku brutto.
 7. Wnoszenie wkładów odbywać się musi poprzez listę płac na zasadzie dobrowolności.
 8. W razie skreślenia z listy członków MPKZP na życzenie pracownika nie spowodowanym odejściem z pracy i całkowitego wycofania wkładów, ponowne przyjęcie do MPKZP może nastąpić według następujących zasad:

8.1   Pracownik jest obowiązany wpłacić wpisowe.

8.2   Członek MPKZP może otrzymać pożyczkę po dwukrotnym potrąceniu składki na wkłady od momentu złożenia nowej pisemnej Deklaracji o przystąpieniu do MPKZP.


FUNDUSZ „B” ZAPOMOGOWY

 1. Powstaje z:

1.1   Wpłat składki na ten fundusz przez członków MPKZP.

1.2   Odpisów z funduszu „rezerwowego – C”.

 1. Fundusz jest przeznaczony na udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg bezzwrotnych, przyznawanych członkom MPKZP w szczególnych przypadkach losowych.

 

 1. Wysokość składki miesięcznej wnoszonej przez członków MPKZP uchwala Walne Zebranie MPKZP.
 2. Kwota potrącana na fundusz zapomogowy może być waloryzowana, na podstawie uchwały Walnego Zebrania MPKZP.
 3. Nie wpłacona składka na fundusz może być pobrana z wkładów osobistych.

FUNDUSZ „C” REZERWOWY

 1. Fundusz ten w całości powstaje w MPKZP i służy do pokrycia strat, szkód, nieściągalnych zadłużeń zmarłych członków MPKZP, zwrotu nie podjętych w terminie wkładów oraz zasilania w razie takiej potrzeby funduszy „B” i „D”.
 2. Powstaje z:
  • Wpłat wpisowego, wnoszonego przez pracowników wstępujących do MPKZP.
  • Nie podjętych wkładów (zwroty).
  • Odsetek z lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd.
  • Subwencji i darowizn.

FUNDUSZ „D” ORGANIZACYJNY

 1. Fundusz powstaje z:
  • Wpłat składki miesięcznej wnoszonej przez członków MPKZP.
  • Odpisów z funduszu rezerwowego „C”.
 2. Wysokość składki miesięcznej wnoszonej przez członków MPKZP uchwala Walne Zebranie MPKZP.
 3. Kwota potrącana na fundusz organizacyjny może być waloryzowana, na podstawie uchwały Walnego Zebrania MPKZP.
 4. Fundusz przeznaczony jest na pokrywanie wydatków wewnętrznych MPKZP.
 5. Wydatkowanie środków w danym roku określa plan zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków MPKZP.
 6. Nie wpłacona składka na fundusz może być pobrana z wkładów osobistych.
 • 25
 1. MPKZP w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej prowadzi obrót bezgotówkowy.
 2. Środki pieniężne MPKZP przechowywane są na rachunkach bankowych.
 3. Rachunki bankowe MPKZP są otwierane na podstawie uchwały z posiedzenia
  Zarządu MPKZP.
 4. Zarząd MPKZP wskaże członków Zarządu uprawnionych do dysponowania tymi rachunkami.
 5. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami MPKZP zatwierdza Zarząd MPKZP.

 VI      UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

 

 • 26

 

Udzielanie świadczeń, likwidacja zadłużeń członkom MPKZP jest ściśle określone
w Regulaminie MPKZP.

 

   VII   LIKWIDACJA MPKZP

 

 • 27

Walne Zebranie MPKZP podejmuje uchwałę o likwidacji MPKZP (2/3 głosów) w razie:

 1. Ogłoszenia upadłości lub likwidacji ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
 2. Zmniejszenia się liczby członków poniżej dziesięciu osób.
 3. W innych przypadkach, jeżeli taką uchwałę podejmie Walne Zebranie Członków MPKZP.

 

 • 28

Z dniem powzięcia decyzji o likwidacji, MPKZP zaprzestaje przyjmować wkłady członkowskie, wypłacać pożyczki i zapomogi oraz przyjmować nowych członków
do MPKZP.

 • 29

Dla przeprowadzenia likwidacji MPKZP, Walne zebranie Członków MPKZP powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3 –5 osób.

 • 30
 1. Do działalności Komisji Likwidacyjnej mają zastosowania odpowiednie przepisy Statutu MPKZP dotyczące działalności Zarządu MPKZP.
 2. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.
 • 31

Decyzję o likwidacji MPKZP z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej, miejscem
jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty zadłużenia oraz wyznaczeniem

trzymiesięcznego terminu do zgłaszania roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości:

 • Członków MPKZP,
 • Prasy,
 • Bankom z podaniem danych dotyczących osób, którym udzielono odpowiednich uprawnień.

 

 • 32
 1. Likwidacja MPKZP powinna być zakończona w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia decyzji o likwidacji.
 2. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem Komisji Likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze dwa miesiące.

VIII     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 33

 

 

 1. Rachunkowość MPKZP jest prowadzona zgodnie z przepisami, dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.
 2. Zarząd MPKZP określi w uchwale zasady prowadzenia rachunkowości.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 • 34
 1. Bilanse MPKZP podpisuje Zarząd MPKZP, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość MPKZP oraz Komisja Rewizyjna MPKZP po przeprowadzonej kontroli.
 2. Protokół z kontroli MPKZP stanowi załącznik bilansu.
 3. Bilans roczny MPKZP podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie MPKZP.

 

 • 35

Księgowości MPKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu MPKZP, członkowie Komisji Rewizyjnej MPKZP.

 

 • 36
 1. Zarząd MPKZP używa pieczęci z nazwą i adresem zakładu pracy, w którym została utworzona.
 2. Zarząd dokonuje każdorazowo zmian na kontach, pieczęciach w przypadku zmiany nazwy zakładu pracy.

 

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa

 Zapomogowo-Pożyczkowa przy

ArcelorMittal Poland S.A.

  w Dąbrowie Górniczej

Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

 

 

Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 31 lipca 2020 roku.