REGULAMINY

REGULAMIN  UDZIELANIA  POŻYCZEK

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa /MPKZP/

przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

 • 1
 1. Fundusze MPKZP pochodzą z:
  • Wpisowego nowych członków w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie MPKZP.

1.2.  Wpłat składek miesięcznych w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie MPKZP.

1.3.  Oprocentowania środków pieniężnych MPKZP na rachunkach lokat terminowych,
bonach lokacyjnych.

1.4.  Innych nieprzewidzianych wpływów.

 1. Na środki finansowe MPKZP składają się następujące fundusze własne:

2.1   Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy     „A”

2.2   Fundusz zapomogowy                                 „B”

2.3   Fundusz rezerwowy                                     „C”

2.4   Fundusz organizacyjny                                „D”

 • 2

POŻYCZKA DŁUGOTERMINOWA

 MPKZP udziela pożyczek na bieżące potrzeby.

 1. O pożyczkę długoterminową ubiegać się mogą członkowie MPKZP zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony.
 2. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w sposób ustalony przy ich przyznawaniu, poprzez potrącenie rat z wynagrodzeń lub zasiłku chorobowego.
 3. W trakcie spłaty pożyczki można dokonać zmiany wysokości spłacanej raty na pisemny wniosek Członka MPKZP.
 • 3
 1. Wysokość pożyczek gotówkowo – ratalnych przyznaje się biorąc pod uwagę:

1.1.  1 – krotny wkład członkowski (do wysokości wkładu) – bez poręczyciela.

1.2.  2 – krotne wkłady członkowskie z zabezpieczeniem zadłużenia przez 1 poręczyciela.
1.3.  3 – krotne wkłady członkowskie w MPKZP, z zabezpieczeniem zadłużenia przez
2 poręczycieli.

 1. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 36 000,00 zł.
 2. Zmianę maksymalnej wysokości pożyczki podejmuje Walne Zebranie Członków MPKZP.
 • 4

Pożyczki ratalne na cele bieżące udziela się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 • 5

Następna pożyczka długoterminowa może być przydzielona dopiero po spłaceniu pobranej pożyczki.

 • 6
 1. Zarząd MPKZP na wniosek zadłużonego członka MPKZP lub Księgowości MPKZP może odroczyć spłatę pożyczki do 3 miesięcy.
 2. Aby zastosować pkt.1, pierwsza rata pobranej pożyczki musi być potrącona przez listę płac.
 • 7
 1. O udzielaniu pożyczek, ustalaniu ich wysokości, decyduje Zarząd MPKZP w granicach ustalonych Regulaminem MPKZP. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek członka MPKZP, Zarząd może przyznać pożyczkę w wysokości do 20 % wyższej, niż 3 lub 4-krotność wkładów członkowskich w MPKZP, lecz nie wyższej niż
  obowiązująca maksymalna kwota pożyczki. Zarząd uwzględnia:

1.1    Kolejność złożenia wniosku.

1.2   Adekwatność wysokości pożyczki do wysokości – krotności wkładów osobistych.

1.3   Historię spłaty poprzednich pożyczek (zdolność spłaty pożyczki). W przypadku stwierdzenia nieterminowych spłat rat poprzedniej pożyczki, Zarząd MPKZP
może udzielić kolejnej pożyczki wyłącznie do wysokości wkładów.

8

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki musi być złożony na obowiązującym druku.
 2. Poręczycielem pożyczek w MPKZP może być tylko członek MPKZP.
 3. Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  bezpłatnego urlopu lub zatrudnieni na czas określony.
 4. Członek MPKZP może być poręczycielem tylko 4 pożyczek (w okresie spłaty zadłużenia do wysokości wkładów przez wnioskodawców).
 5. W szczególnych przypadkach wypłata nowych świadczeń może nastąpić po przedstawieniu możliwości spłaty pożyczki.
 • 9
 1. W razie skreślenia z listy członków MPKZP wkłady członkowskie po potrąceniu niespłaconych zadłużeń podlegają zwrotowi w następujących terminach:
  • Najpóźniej w ciągu 1,5 miesiąca od dnia zgłoszenia wystąpienia z MPKZP, rozwiązania stosunku pracy, skreślenia z listy członków MPKZP lub na życzenie członka MPKZP nie spowodowane odejściem z pracy.
  • W przypadku, gdy członek MPKZP jest poręczycielem, jego wkłady zostaną wypłacone w momencie spłaty zadłużenia przez pożyczkobiorcę do wysokości jego wkładów.
  • W przypadku zwolnienia z pracy, przejścia na emeryturę, rentę itp. pożyczkobiorcy, który jest poręczycielem, musi on uregulować zadłużenie w całości, a wkłady pozostawić na zabezpieczenie pożyczki, której jest poręczycielem.
  • W przypadku rezygnacji, zwolnienia z pracy, przejścia na emeryturę, rentę itp. poręczyciela(i) pożyczki niespłaconej, pożyczkobiorca musi (na odpowiednim druku) wymienić poręczyciela(i), aby można było wypłacić poręczycielowi(om) jego (ich) osobiste wkłady w regulaminowym czasie lub zaliczyć wkład członkowski na poczet jego (ich) własnego zadłużenia, a różnicę potrącić z ostatniego wynagrodzenia.
  • Niezwłocznie w razie śmierci członka MPKZP.
 2. Członek MPKZP może wycofać oraz przeksięgować część własnych zgromadzonych wkładów, pozostawiając nie mniej, niż 800,00 zł.

2.1   Wycofanie części wkładów nie jest możliwe w przypadku zadłużenia przekraczającego wysokość posiadanego wkładu w MPKZP.

2.2   Członek MPKZP może nadwyżką swoich wkładów nad zadłużeniem spłacić ostatnie raty swojego zadłużenia.

2.3.  Członek MPKZP, z co najmniej rocznym stażem członkowskim i nie posiadający
żadnych zaległości wobec MPKZP, może raz w roku, za zgodą Zarządu MPKZP,
dokonać wpłaty do wysokości 5 000,00 zł na zwiększenie swoich wkładów.

 1. Zarząd MPKZP upoważniony jest do wstrzymania wypłaty wkładów członkowskich
  członkom MPKZP, gdy dłużnik, któremu poręczyli spłatę przestał być członkiem MPKZP
  i zadłużenia nie spłaca.
 • 10
 1. W razie odejścia z pracy i skreślenia z listy członków MPKZP lub, kiedy zawieszony jest stosunek pracy, zadłużenie przewyższające stan wkładów może być zlikwidowane przez:

1.1   Zaliczenie posiadanych wkładów na konto zadłużenia i spłaty reszty zadłużenia

z ostatniego wynagrodzenia i ewentualnej wpłaty tego zadłużenia natychmiast gotówką na konto bankowe MPKZP.

1.2   Zaliczenie posiadanych wkładów na konto zadłużenia i spłaty reszty zadłużenia gotówką do 12 kolejnych rat, jeżeli na taki sposób spłaty zadłużenia wyrażą zgodę na piśmie (z potwierdzeniem wiarygodności podpisów) poręczyciele niespłaconej pożyczki.

 1. Decyzję o zastosowaniu jednej z powyższych form rozliczenia podejmuje Zarząd MPKZP, uwzględniając życzenie pożyczkobiorcy i interes MPKZP.
 • 11
 1. W przypadku skreślenia z listy członków MPKZP na życzenie członka MPKZP, nie spowodowane zmianą zakładu pracy, spłata zadłużenia jest wymagana natychmiast, niezależnie od terminów ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na rachunek tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę zadłużenia potrąca się z najbliższego wynagrodzenia za pracę dłużnika, wg zasad Prawa Pracy.
 2. W przypadku skreślenia z listy członków MPKZP na życzenie członka MPKZP, nie spowodowane zmianą zakładu pracy lub zwolnienia z pracy, spłata chwilówki jest wymagana natychmiast, niezależnie od terminów ustalonych przy udzielaniu chwilówki – przelewem na konto bankowe MPKZP lub z wkładów.
 • 12

Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec MPKZP pożyczkobiorca już nie pracuje,
zawieszony jest z nim stosunek pracy lub pracuje i nie spłaca dobrowolnie zadłużenia,
Zarząd MPKZP zobowiązany jest do potrącenia  w pierwszej kolejności zadłużenia z wkładów osobistych pożyczkobiorcy, następnie potrącenia zadłużenia poręczycielom z ich wkładów osobistych lub przez listę płac, z pisemnym  powiadomieniem poręczycieli. W przypadku
niemożności odzyskania należnego MPKZP zadłużenia, Zarząd MPKZP kieruje sprawę
przeciwko dłużnikowi i poręczycielom na drogę sądową.

13

W przypadku śmierci członka MPKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Zadłużenie po potrąceniu wkładów zmarłego zostaje umorzone, a pozostałą brakującą kwotę pokrywa się z funduszu rezerwowego „C”.

 • 14
 1. Osobom skreślonym z listy członków MPKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich na rachunek bankowy lub w formie czeku bankowego.
 2. W przypadku śmierci członka MPKZP zwrot wkładów następuje poprzez przelew na
  rachunek bankowy lub w formie czeku bankowego osobie wskazanej w „Deklaracji
  przystąpienia do MPKZP …” na pisemny wniosek.
  Równocześnie osoba ta zostanie poinformowana o obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
  W sprawach spornych wymagane jest orzeczenie sądu.
 • 15

Obowiązek zwrotu wkładów osobie skreślonej z listy członków MPKZP spoczywa na Zarządzie MPKZP.

 1. Jeżeli członek MPKZP nie zgłosi się po odbiór wkładów w ciągu 12 miesięcy, wkłady przeniesione zostaną na fundusz rezerwowy „C” – wykazane w odrębnym wykazie przez 10 lat.
 2. Jeżeli właściciel wkładów nie podejmie ich w ciągu 10 lat, wówczas z mocy prawa wkłady te przechodzą na własność MPKZP.
 • 16

POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA – CHWILÓWKA

 

 1. MPKZP udziela pożyczki krótkoterminowe zwane dalej chwilówkami do wysokości 1000 zł na okres do 10 rat miesięcznych.
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki musi być złożony na obowiązującym druku.
 3. Pobrane chwilówki muszą być spłacane począwszy od najbliższych poborów.
 4. O chwilówkę ubiegać się mogą członkowie MPKZP zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony oraz emeryci i renciści.
 5. Poręczycielami chwilówki mogą być tylko członkowie MPKZP zatrudnieni na czas nieokreślony.
 6. Członek MPKZP może nadwyżką swoich wkładów nad zadłużeniem spłacić ostatnie raty
  chwilówki pozostawiając regulaminowe , nie mniej, niż 800 zł na wkładach”.
 • 17
 1. Członek MPKZP po przejściu na emeryturę, rentę lub któremu pracodawca zmienił umowę o pracę np. na „Umowę Zlecenie” może pozostać nadal członkiem MPKZP, jeżeli pozostawi w MPKZP swoje wkłady.
 2. Udzielanie pożyczek i chwilówek członkom wymienionym w pkt. 1 ustala się w sumie na
  poziomie równym z wysokością posiadanych wkładów w MPKZP.
 3. Członkowie wymienieni w pkt. 1 mogą dokonywać wpłat na zwiększenie swoich wkładów za zgodą i w wysokościach ustalonych przez Zarząd MPKZP.
 4. Członkowie wymienieni w pkt. 1 mogą pisemnie występować do Zarządu MPKZP o zmianę ww. ustaleń. Wnioski te Zarząd MPKZP rozpatrzy indywidualnie.
 • 18
 1. Osoby korzystające z bezpłatnego urlopu mogą w tym okresie pozostać członkami MPKZP, o ile pozostawią przynajmniej 50 % swoich wkładów, nie mniej niż 800,00 zł.
 2. W przypadku nie podjęcia pracy do 1 miesiąca po ukończeniu bezpłatnego urlopu, Zarząd MPKZP skreśla byłego pracownika z listy członków, zwraca wkłady bądź ściąga zadłużenie w trybie ustalonym dla pozostałych członków MPKZP.
 3. Członkom MPKZP korzystającym z bezpłatnego urlopu, a posiadającym w MPKZP zadłużenie równe wysokości posiadanych wkładów, zawiesza się spłatę zadłużenia na czas nieobecności.
 4. Członkowie MPKZP nieposiadający zadłużenia w MPKZP, mogą korzystać w czasie
  bezpłatnego urlopu z pożyczek ratalnych w wysokości równej wysokości posiadanych wkładów w MPKZP.
 • 19
 1. Zmian w Regulaminie MPKZP może dokonać tylko Walne Zebranie Członków MPKZP.
 2. W szczególnych przypadkach Zarząd MPKZP w porozumieniu z Komisją Rewizyjną MPKZP może podjąć decyzje dotyczące spraw bieżących w formie uchwał.
 3. Regulamin udzielania pożyczek MPKZP został zatwierdzony przez Walne Zebranie
  Członków MPKZP 22 lutego 2019 roku.

 

REGULAMIN  UDZIELANIA  ZAPOMÓG  BEZZWROTNYCH

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa /MPKZP/

przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

 

 1. Zapomoga może być przyznana członkom MPKZP, którzy mają potrącone lub wpłacone przez 6 miesięcy składki na fundusz zapomogowy i nie posiadają zaległości wpłat składki na ten fundusz.
 2. Zapomoga może być zarejestrowana nie później, niż 6 miesięcy od daty zakończenia
  zwolnienia lekarskiego.
 3. Zapomoga może być przyznana w następujących przypadkach:

3.1   Wypadek lub choroba przewlekła powodująca minimum 90 dni ciągłego zwolnienia lekarskiego, potwierdzonego przez służby kadrowe właściwego pracodawcy
w wysokości 600,00 zł.

3.2   Zdarzenie losowe tj. pożar lub powódź – udokumentowane przez Straż Pożarną lub inne instytucje administracji państwowej – do kwoty 600,00 zł.

 1. Emeryt, rencista lub członek MPKZP, któremu pracodawca zmienił umowę o pracę np.
  na „Umowę Zlecenie” – może otrzymać zapomogę w przypadku wypadku, ciężkiej lub przewlekłej choroby potwierdzonej przez lekarza oraz przychodnię, w której się leczy.
  Zapomoga przysługuje w wysokości 300,00 zł.
 2. Zapomoga nie przysługuje członkom rodzin.
 3. Zapomoga może być przyznana tylko raz w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Wniosek na kolejną zapomogę można złożyć po 12 miesiącach od daty pobrania ostatniej zapomogi.
 4. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi udokumentowany wniosek o zapomogę złożony w Księgowości MPKZP na obowiązującym druku.
 5. Przyznawanie zapomóg odbywa się według kolejności złożonych wniosków.
 6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd MPKZP.
 7. Decyzja Zarządu MPKZP odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 8. Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty zgromadzonej na funduszu zapomogowym w danym miesiącu lub roku kalendarzowym.
 9. Zarząd MPKZP zastrzega sobie możliwość decydowania o uruchomieniu bądź wstrzymaniu wypłat zapomóg, w zależności od dysponowanych środków na funduszu zapomogowym.
 10. Regulamin udzielania zapomóg bezzwrotnych został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków MPKZP 31 lipca 2020 roku.

 

UWAGA

Pierwsze wypłaty z funduszu zapomogowego nastąpiły 1 kwietnia 2000 roku.