KOMUNIKAT

Zarząd MPKZP przy AMP S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje o zmianach w regulaminach udzielania pożyczek i udzielania zapomóg bezzwrotnych wprowadzonych 15 maja 2015 r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków MPKZP:

1. Zmiana zapisów § 7 pkt 1.3

„1.3 Historię spłaty poprzednich pożyczek (zdolność spłaty pożyczki). W przypadku stwierdzenia nieterminowych spłat rat poprzedniej pożyczki, Zarząd MPKZP może udzielić kolejnej pożyczki wyłącznie do wysokości wkładów”.

2. Zmiana zapisów § 9 pkt 2.3

„2.3. Członek MPKZP, z co najmniej rocznym stażem członkowskim i nie posiadający żadnych zaległości wobec MPKZP, może raz w roku, za zgodą Zarządu MPKZP, dokonać wpłaty do wysokości 5 000,00 zł na zwiększenie swoich wkładów”.

3. Zmiana zapisów § 12
„Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec MPKZP pożyczkobiorca już nie pracuje, zawieszony jest z nim stosunek pracy lub pracuje i nie spłaca dobrowolnie zadłużenia, Zarząd MPKZP zobowiązany jest do potrącenia w pierwszej kolejności zadłużenia z wkładów osobistych pożyczkobiorcy, następnie potrącenia zadłużenia poręczycielom z ich wkładów osobistych lub przez listę płac, z pisemnym powiadomieniem poręczycieli. W przypadku niemożności odzyskania należnego MPKZP zadłużenia, Zarząd MPKZP kieruje sprawę przeciwko dłużnikowi i poręczycielom na drogę sądową”.

4. Zmiana zapisów pkt 1
„1. Zapomoga może być przyznana członkom MPKZP, którzy mają potrącone lub wpłacone przez 6 miesięcy składki na fundusz zapomogowy i nie posiadają zaległości wpłat składki na ten fundusz”.

 

 


Z dniem 01 czerwca 2015 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Zarządem MPKZP,
a firmami: El-Di Sp. z o.o. oraz Unitech 1 Sp. z o.o. na obsługę MPKZP.

Pracowników tych firm, którzy zamierzają przystąpić do MPKZP, Zarząd Kasy zaprasza do Zespołu Księgowości (budynek dyrekcyjny - parter, pokój Nr 114 – wejście od strony poczty).
KONTAKT

Al. J. Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 776 83 49 |   Email: info@mpkzpdg.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat: ING Bank Śląski

29 1050 1272 1000 0008 0033 4260

(na blankietach wpłat proszę o dokładne podanie imienia, nazwiska, Nr ewid. oraz nazwy spółki).

© 2015 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY

Przewodnicząca Zarządu : Werygo-Cok Urszula   -  795 470 802

Sekretarz : Piekarczyk Jerzy  -  668 312 484

Przewodniczący Komisji Rew. :  Wormuth Ryszard  -  784 916 885

Obsługa Członków MPKZP: Alina Pawlik  -  32 776 86 70