W dniu 22.04.2022 w sali nr 120 w budynku dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej za rok 2021.

Poniżej sprawozdanie z działalności MPKZP w Dąbrowie Górniczej w 2021 roku oraz Uchwała przyjęta przez Zebranie:

Sprawozdanie Zarządu MPKZP DG za rok 2021

W 2021 roku Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górnicze odbywał comiesięczne posiedzenia, łącznie odbyło się ich 12, a w każdym z nich – oprócz członków Zarządu – brali także udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

Ponadto Zarząd MPKZP zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MPKZP, przedstawiając sprawozdanie za okres kadencji 2017- 2020 rok.

Na początek 2021 roku liczba członków Kasy wynosiła 2 630 osoby, na koniec 2021 roku było to 2 371 członków. Analogicznie do zmniejszania zatrudnienia w AMP S.A. i spółkach obsługiwanych przez MPKZP DG, liczba członków Kasy w ciągu roku zmniejszyła się o 259 osób.

Na dzień 31.12.2021 liczba członków – pracowników ArcelorMittal Poland wynosiła 1 631 osób, co stanowi 68,8% ogółu członków. Pozostałe największe spółki to: PUK Kolprem – 123 członków (5,2%), Emeryci i renciści – 128 członków (5,4%), Tameh Polska – 99 członków (4,2%), BCoEP – 82 członków (3,5%), AMDS – 74 członków (3,1%), Blachownia Tameh – 61 członków (2,8%).

W sumie w ciągu 2021 roku 24 podmioty były obsługiwane przez dąbrowską Kasę.

Łącznie Zarząd MPKZP zatwierdził do wypłaty 1 079 wniosków o wypłatę świadczeń na rzecz członków MPKZP na łączną kwotę – 11 494 252,00 zł, w tym:

397  wniosków o pożyczkę na wielokrotność wkładów na kwotę                       – 7 159 079,00 zł,

436  wniosków o pożyczkę do wysokości własnego wkładu na kwotę               – 3 118 863,00 zł,

  45  wniosków o pożyczkę z podaniem o zwiększenie wysokości                       – 1 041 370,00 zł,

101  wniosków na pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) na kwotę                 –      95 740,00 zł,
166  wniosków o zapomogę bezzwrotną na kwotę                                               –      79 200,00 zł.

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia wywołany epidemią koronawirusa, posiedzenia Zarządu MPKZP DG w ubiegłym roku odbywały się w formie telekonferencji. Wnioski i inne dokumenty wymagające decyzji Zarządu były omawiane i głosowane a podpisy członków Zarządu były uzupełniane w miarę pojawiania się osób w siedzibie Kasy. Także na bieżąco, między posiedzeniami, Zarząd podpisywał przelewy na konta osobiste członków MPKZP tytułem wypłat pożyczek długo- i krótkoterminowych, zwrotu wkładów, wypłat zapomóg oraz szereg dokumentów księgowych MPKZP.

Zgodnie z § 8 Umowy o zasadach współpracy w zakresie funkcjonowania MPKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz Ustawą o Związkach Zawodowych, Zarząd, we współpracy z Księgowością MPKZP DG dopełnił formalności, przekazując Sprawozdanie Finansowo-Statystyczne z działalności MPKZP za 2021 rok do Spółek obsługiwanych przez MPKZP DG oraz organizacji związkowych działających w Dąbrowskim Oddziale AMP S.A.

Na zakończenie, należy przypomnieć, że Zarząd pełni swoje funkcje społecznie, zaspakajając potrzeby członków MPKZP zarówno obszaru Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland, jak i wydzielonych Spółek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków MPKZP DG, Zarząd wspólnie z Komisją Rewizyjną ciągle doskonali rozwiązania, które pozwalają zminimalizować procedurę ubiegania się o świadczenia MPKZP, a bardzo pomocna w tym względzie jest m.in. strona internetowa MPKZP DG, aktualizowana na bieżąco.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę i zaangażowanie w rozwiązywaniu codziennych spraw MPKZP członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP oraz wszystkim, którzy z nami współpracowali.

Dziękuję Pracodawcy za współpracę z Zarządem i Komisją Rewizyjną Kasy.

Szczególne podziękowanie składam Pani Dorocie Czerniawskiej, pracownikowi Zespołu Księgowości, za jej rzetelną codzienną pracę i życzliwość wobec członków naszej Kasy.

W imieniu Zarządu MPKZP DG
Jerzy Piekarczyk
M: +48 668 312 484

UCHWAŁA
podjęta przez Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP)
przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej
w dniu 22 kwietnia 2022 roku

            Na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z dnia 10 września 2021 roku, poz. 1666) oraz w Statucie MPKZP – postanawia się, co następuje:

§ 1

  1. Walne Zebranie Członków MPKZP udziela Zarządowi i Komisji Rewizyjnej MPKZP absolutorium za 2021 rok.
  2. Walne Zebranie Członków MPKZP zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz bilans za 2021 rok.

§ 2

Walne Zebranie Członków MPKZP zatwierdza przedstawiony przez Zarząd MPKZP „Plan wydatków z funduszu organizacyjnego na 2022 rok”. W celu realizacji tego Planu, Walne Zebranie Członków MPKZP akceptuje decyzję Zarządu MPKZP z dnia 26.01.2022 o przesunięciu środków finansowych w wysokości 45.000 zł z funduszu rezerwowego na fundusz organizacyjny.

§ 3

Walne Zebranie Członków MPKZP zobowiązuje Zarząd i Komisję Rewizyjną Kasy do uruchomienia środków finansowych z funduszu organizacyjnego w wysokości 5.000 zł, w celu wsparcia mieszkańców Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa. Sposób i formę przekazania tych środków określi Zarząd i Komisja Rewizyjna MPKZP DG.

§ 4

Walne Zebranie Członków MPKZP zobowiązuje Zarząd i Komisję Rewizyjną Kasy do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z dostosowaniem funkcjonowania MPKZP DG do nowych uregulowań prawnych zgodnie z Ustawą z 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z dnia 10 września 2021 roku, poz. 1666) i upoważnia Zarząd i Komisję Rewizyjną do reprezentowania Kasy w trakcie tego procesu.

Uwaga: Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękujemy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *