W dniu 31 lipca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Prawomocną decyzją Zebrania została przyjęta Uchwała, dotycząca w szczególności:
– udzielenia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej MPKZP DG absolutorium za 2019 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu MPKZP za 2019 rok,
– przyjęcia „Planu wydatków z funduszu organizacyjnego na 2020 rok”,
– zwiększenia składki na fundusze: zapomogowy w wysokości 2,25 zł i organizacyjny w wysokości 0,75 zł, – łącznie 3,00 zł miesięcznie, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku,
– zasilenia funduszu zapomogowego oraz funduszu organizacyjnego środkami zgromadzonymi na funduszu rezerwowym,
– zmian w zapisach Statutu MPKZP DG, aby w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości zwołania Walnego Zebrania Członków MPKZP (na przykład w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego) w trybie określonym w Statucie MPKZP, udzielić      pełnomocnictwa Zarządowi MPKZP we współpracy z Komisją Rewizyjną do podejmowania      decyzji w zakresie zapewnienia prawidłowego, bieżącego funkcjonowania MPKZP,
– zmian w zapisach Regulaminu udzielania pożyczek mających na celu ujednolicenie zasad przyznawania pożyczki bez względu na jej wysokość,
– zmian w Regulaminie udzielania zapomóg bezzwrotnych z tytułu niezdolności do pracy, potwierdzonym zwolnieniem lekarskim oraz dla emerytów,
– przygotowywania przez Zarząd MPKZP prowizorium wydatków na dany rok.

Zmiany w Statucie i Regulaminach przyznawania pożyczek i zapomóg bezzwrotnych obowiązują od dnia 31.07.2020.

Aktualne teksty Statutu oraz Regulaminów udzielania pożyczek i przyznawania zapomóg bezzwrotnych są dostępne w odpowiednich zakładkach na stronie MPKZP DG.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *